§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Moje ulubione kosmetyki” na Facebooku marki Dalia Lingerie (zwany dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest firma DALIA Włodarczyk spółka komandytowa z siedzibą w Makowie Podhalańskim, ul. Wolności 145, NIP: 5521691624.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/Bielizna.Dalia/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com ani firmę z nim związaną.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
5. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich ewentualnej zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem.
6. Konkurs organizowany jest w celu propagowania informacji o marce Dalia Lingerie oraz o jej ofercie.
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej : „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Uczestnikami Konkursu nie mogą być również pracownicy Korporacji Stylu, która na zlecenie firmy Dalia Włodarczyk prowadzi profil marki na Facebooku.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2.
b) wypełnienie zadania konkursowego opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego własnością i została wykonana przez niego samego oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy. Teksty zgłoszone do konkursu nie mogą być obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
5. Uczestnik, przystępując do Konkursu wyraża, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora prac zgłoszonych do Konkursu, m.in. poprzez umieszczenie nadesłanych zdjęć i opisów na stronie internetowej Dalia Lingerie http://www.dalia.pl/, blogu marki www.shapemeup.pl, w serwisie Instagram, profilu Facebook Dalia – Elegant Lingerie, a także w materiałach prasowych Dalia Lingerie oraz innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
8. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora tekstów, do których prawa autorskie posiada osoba trzecia.
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.03.2017 i zakończy dnia 07.03.2017 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 08.03.2017 r.
3. Zadanie konkursowe polega na na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Jakie kosmetyki masz zawsze przy sobie?”. Wykonanie wyżej wymienionej czynności skutkuje wysłaniem zgłoszenia na Konkurs.
4. Zakazane jest edytowanie Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe oznaczone przez Facebook jako edytowane są nieważne.
5. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie jego trwania, komisja powołana przez Organizatora wybiera trzy zwycięskie prace, które zostaną nagrodzone. Kryteriami oceny nadesłanych prac są kreatywność, oryginalne ujęcie tematu, poprawność językowa, zgodność z tematem przewodnim Konkursu.
6. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac, jednak tylko jedna jego praca może zostać nagrodzona.
7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 08.03.2017 r. wraz z prośbą o kontakt Zwycięzcy z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Facebooku marki Dalia – Elegant Lingerie.
§ 4 Nagrody
1. Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma voucher o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym marki Dalia Lingerie oraz zestaw kosmetyków marki Anabelle Minerals.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.
3. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazać mu dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o sposobie wydania nagrody.
5. Prawo do nagrody wygasa, gdy:
a) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że Zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 1-9 Regulaminu.
b) Zwycięzca nie wyśle swoich danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie w konkursie lub nie odbierze nagrody w ustalonym terminie.
§ 5 Wykluczenie z Konkursu
1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo usunąć Pracę Konkursową Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że jego zgłoszenie narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook lub Instagram, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa, wulgarna, nawołuje do nienawiści lub jest niezgodna z prawem albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).
§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku marki Dalia Lingerie lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika oraz przyczynę reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku lub pisemnie, w zależności od drogi złożenia reklamacji.

§ 7 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody;
b) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

DOŁĄCZ DO NAS
Podziel się swoją historią lub zainspiruj nas do poruszenia ważnego tematu. Piszemy artykuły, rozmawiamy z inspirującymi kobietami i pytamy o zdanie ekspertów. Jesteśmy otwarci na współpracę oraz Twoje propozycje. Skontaktuj się z nami!
dalia
KONTAKT Z REDAKCJĄ
e-mail: shapemeup@dalia.pl
WYDAWCA:
Dalia Lingerie ul. Wolności 145 34-220 Maków Podhalański tel: +48 33 877 16 87 e-mail: biuro@dalia.pl