§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „DaliaRealWoman” (zwany dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest firma DALIA Włodarczyk spółka komandytowa z siedzibą w Makowie Podhalańskim, ul. Wolności 145, NIP: 5521691624
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.shapemeup.pl
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
5. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich ewentualnej zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem.
6. Konkurs organizowany jest w celu propagowania informacji o marce  Dalia Lingerie oraz o jej ofercie.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej : „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Uczestnikami Konkursu nie mogą być również pracownicy Korporacji Stylu, która na zlecenie  firmy Dalia Włodarczyk tworzy blog shapemeup.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2.
b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem go, co jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Konkursu,
c) wypełnienie zadania konkursowego opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego własnością oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora prac zgłoszonych do Konkursu m.in. poprzez umieszczenie nadesłanych tekstów na stronie internetowej Dalia Lingerie http://www.dalia.pl/, blogu marki www.shapemeup.pl, serwisie Instagram, profilu Facebook Dalia – Elegant Lingerie,  a także w materiałach prasowych Dalia Lingerie oraz innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia nadesłanych tekstów na potrzeby publikacji.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
8. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora tekstów, do których prawa autorskie posiada osoba trzecia.

§ 3 Przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.08.2017  i zakończy dnia 20.09.2017 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.09.2017 r.
3. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu na adres e-mail: shapemeup@dalia.pl tekstu opisującego ciekawą historię z życia Uczestniczki (np. walki z przeciwnościami losu, realizacji pasji, przemiany, którą przeszła, historii macierzyństwa, małżeństwa lub życia w pojedynkę, itp.) wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestniczki. W temacie maila należy wpisać: #DaliaRealWoman. Wykonanie wyżej wymienionych czynności skutkuje wysłaniem zgłoszenia na Konkurs.
4. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie jego trwania, komisja powołana przez Organizatora wybierze trzy zwycięskie prace, które zostaną nagrodzone. Kryteriami oceny nadesłanych prac są: oryginalna tematyka, kreatywność, poprawność językowa i kompozycja tekstu.
5. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac, jednak tylko jedna jego praca może zostać nagrodzona.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dn. 25.09.2017 na portalu shapemeup.pl w zakładce „Konkurs” oraz na profilu marki na Facebooku: Dalia –Elegant Lingerie.

§ 4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
Każda z trzech nagrodzonych osób otrzyma: zestaw kosmetyków Farmona, zestaw kosmetyków Annabelle Minerals, bon Dalia Lingerie o wartości: 100 zł oraz perfumy „My Beauty” marki Dalia Lingerie.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w kolejnym numerze magazynu „#ShapeMeUp” wydawanego przez markę Dalia Lingerie oraz na blogu shapemeup.pl.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.
3. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzcy na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie, otrzymają wiadomość z informacją o danych niezbędnych do wydania narody. Zwycięzca ma obowiązek odesłać Organizatorowi wiadomość wraz z danymi niezbędnymi do wydania nagrody terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo o sposobie wydania nagrody.
5. Prawo do nagrody wygasa, gdy:
a) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że Zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 1-9 Regulaminu.
b) Zwycięzca nie wyśle swoich danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie w Konkursie lub nie odbierze nagrody w ustalonym terminie.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu 
1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

§ 6 Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników mailowo na adres shapemeup@dalia.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika oraz przyczynę reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie, w zależności od drogi złożenia reklamacji.

§ 7 Odpowiedzialność   
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody;
b) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Pobierz Regulamin

DOŁĄCZ DO NAS
Podziel się swoją historią lub zainspiruj nas do poruszenia ważnego tematu. Piszemy artykuły, rozmawiamy z inspirującymi kobietami i pytamy o zdanie ekspertów. Jesteśmy otwarci na współpracę oraz Twoje propozycje. Skontaktuj się z nami!
dalia
KONTAKT Z REDAKCJĄ
e-mail: shapemeup@dalia.pl
WYDAWCA:
Dalia Lingerie ul. Wolności 145 34-220 Maków Podhalański tel: +48 33 877 16 87 e-mail: biuro@dalia.pl